CIT ศูนย์กลางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่ธุรกิจประกันภัยแห่งโลกอนาคต

CIT ศูนย์กลางสร้างแรงบันดาลใจ  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่ธุรกิจประกันภัยแห่งโลกอนาคต
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาแบบนี้ CIT มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจประกันภัย และตั้งเป้าการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันกับยุค Digital ในปัจจุบัน

เราจึงมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีประกันภัยให้มี Next Generation Digital Infrastructure ของตนเอง พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งหน้าสู่ธุรกิจประกันภัยแห่งโลกอนาคต และยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีประกันภัยของไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ศูนย์ CIT ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจึงได้จัดทำโครงการ และดำเนินภารกิจในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น

เพื่อการยกระดับการให้บริการประชาชน ศูนย์ CIT ได้มีการพัฒนา AI Chatbot คปภ. รอบรู้ที่รวบรวมข้อมูลด้านการประกันภัยทุก ๆ ด้าน มาบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง กันแบบอัตโนมัติ หรือโครงการ OIC Gateway แพลตฟอร์มกลางของประเทศ เชื่อมโยง ส่งต่อและแบ่งปันข้อมูล ด้านการประกันภัย ระหว่างทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เปรียบเสมือนทางด่วน 5G ยกระดับการประกันภัย ซึ่ง สำนักงาน คปภ. เอง ใช้แพลตฟอร์มนี้สร้าง Super App ด้านประกันภัย และบริการใหม่ MyPolicyให้ทุกท่านเรียกดูข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองได้ทุกฉบับในที่เดียว 

และในด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ InsurTech นั้น องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือการสร้าง Knowledge และ สร้าง Awareness ซึ่งศูนย์ CIT มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และกระตุ้นความสนใจ หรือ เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ ให้ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย และภาคประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อ และกิจกรรมทั้ง ออฟไลน์และออนไลน์  อาทิ โครงการ CIT Academy ซึ่งเป็นโครงการสร้างความเข้าใจในเชิงลึก ให้คนรุ่นใหม่ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมประกันภัยได้ในทุกมิติ ช่วยเปิดวิสัยทัศน์ และสร้างบุคลากรคุณภาพ ที่จะมีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนการประกันภัยไปสู่ยุคใหม่ 

 

 

 

พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการด้านประกันภัยแบบทั่วถึง เพื่อช่วยให้ธุรกิจประกันภัยมีต้นทุนที่ต่ำลง และประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น ศูนย์ CIT จึงได้จัดงาน Thailand InsurTech Fair เป็นประจำทุกปี ช่วยสร้าง Ecosystem ในรูปแบบใหม่ และในปีล่าสุดได้ผลตอบรับดี และมีคนเข้าร่วมงานกว่า 1 แสนราย
นอกเหนือไปจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังคงใช้กลยุทธ์การปรับองค์กรเป็น digital regulator เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชนและธุรกิจประกันภัย โดยมีศูนย์ CIT เป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างระบบงานสารสนเทศใหม่ ๆ ที่มีความเป็นอัตโนมัติ เชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุตสาหกรรมประกันภัยในทุก ๆ จุด touch points โดยเรามุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก data ได้สูงสุด เราจึงเร่งสร้างระบบบริการ API ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ CIT ได้พัฒนาระบบ API ให้บริการทั้งหน่วยงานภายใน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 1 พันชุด 

ทั้งนี้ ภารกิจหลักของ CIT อีกด้านนึง ยังเป็นการให้บริการชนิด First Stop ในการให้คำปรึกษา แก่ InsurTech หรือ ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสร้างความชัดเจน ให้เกิดความเข้าใจ และเปิดโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่

 ภารกิจที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นจุดสำคัญของการผลักดันให้ ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ Thailand as an InsurTech Hub สำหรับภูมิภาค South East Asia ที่มุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลาง ทั้งองค์ความรู้ ทั้งการสร้างนวัตกรรม เพื่อเร่งส่งเสริมการใช้ InsurTech ให้อุตสาหกรรมประกันภัยขับเคลื่อนได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เอาประกันภัย และประชาชนในภาพรวมเป็นอย่างมาก

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ : email cit@oic.or.th หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ LINE @OICConnect https://url.oic.or.th/line