นักศึกษา บุคลากร มช. ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากกว่า 95% เตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site

นักศึกษา บุคลากร มช. ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากกว่า 95% เตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On-site

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วมากกว่า 95% มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับการเปิดเรียนการสอนแบบ On-site นั้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด  ด้านอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ มีการทำความสะอาด อบโอโซน อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ พื้นที่อาคารสำนักงาน หอพักนักศึกษา หอสมุด ศูนย์อาหาร และบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการดูแลที่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ให้จัดจำนวนนักศึกษาในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม

ด้านการสนับสนุนการศึกษา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน การสอบ และสร้างสื่อ Online ด้วยตัวเองสำหรับคณาจารย์อาจารย์อีกด้วย  รวมถึงในการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุกหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งลดค่าบำรุงหอพัก นอกจากนี้ ยังได้จัดหาทุนการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ กองทุนช่วยเหลือบรรเทาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่นักศึกษา เพื่อเป็นทุนทำงาน และเป็นเงินยืม ตลอดจนช่วยผ่อนผันระยะเวลา/เลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรันักศึกษาที่มีความจำเป็น  

มหาวิยาลัยเชียงใหม่ พร้อมดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้มีการเปิดช่องทางให้ข่าวสารและประสานความช่วยเหลือผ่าน Call Center ช่องทางออนไลน์ ถาม-ตอบ ทางFacebook : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Line ของมหาวิทยาลัยสร้างวามสะดวกและให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนประเด็นคำถามถามบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.cmu.ac.th ทั้งนี้ พื่อสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาและผู้ปกครองในการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย