หลักสูตร DIGITAL MARKETING INNOVATIVE THINKING ENDLESS CREATIVITY “ใช้ Digital Marketing เพื่อให้กิดภาพจำและเป็น DNA ของตัวเอง”

หลักสูตร DIGITAL MARKETING INNOVATIVE THINKING ENDLESS CREATIVITY  “ใช้ Digital Marketing เพื่อให้กิดภาพจำและเป็น DNA ของตัวเอง”

DNA - Digital Network Advantage. #ItsyouYOU

สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดอบรมหลักสูตร DNA : Digital Network Advantage หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับ Business School ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศ บริหารหลักสูตร โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้อำนวยการหลักสูตร

"พันธุกรรมทางความคิดสามารถส่งต่อกันได้" ไม่ใช่แค่เพียงสร้าง แต่หัวใจหลักของหลักสูตร คือ "พัฒนา" ให้ผู้ประกอบการ สามารถดึงศักยภาพตนเองออกมาจาก ทุกอณู DNA ให้ออกมาใช้งานได้จริง โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ผู้เชี่ยวชาญที่เคยขึ้นพูดบนเวที TEDx และวิทยากรพิเศษอื่นๆที่จะมาเซอร์ไพร์ส มาร่วมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ ควบคู่กับการให้คำปรึกษาด้าน Digital Marketing เพื่อส่งเสริมและ ยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการแบบใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ

DNAbySPU :: ใช้ #DigitalMarketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง

DNA แบ่งออกเป็น 3 ชุดความคิด

  1. Digital Marketingภาพรวมของ Digital Marketing 4.0 และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป วิธีการใช้เครื่องมือ Social Media ต่าง ๆ ในเชิบธุรกิจอย่างสอดรับกันในยุค Thailand 4.0 เทคนิคการถ่ายภาพแบบมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน Brand Storytelling ผ่าน Social Media แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์อย่างสร้างสรรค์ให้กับธุรกิจ
  2. Innovative Thinkingภาพรวมของธุรกิจภายใต้ยุคดิจิทัลและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย การเปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ ทำอย่างไรให้มัดใจลูกค้าได้ด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด กลยุทธ์ล้มแล้วลุกสู่ความสำเร็จ นวัตกรรมแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทย
  3. Endless Creativityการสร้าง Brand Identity ของธุรกิจผ่านผัสสะทั้ง 4 - รูป รส กลิ่น เสียง การเล่า Brand Storytelling ให้น่าสนใจ การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าผ่านธุรกิจของคุณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการคิด ด้านดิจิทัล นวิตกรรมเชิงธุรกิจ และความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ รองรับการแข่งขัน ของผู้ประกอบการในด้าน Digital marketing ที่สอดรับ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Thailand 4.0

คุณสมบัติของผู้ร่วมหลักสูตร เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เจ้าของธุรกิจ ทายาทธุรกิจ หรือ เจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านการตลาด ซึ่งมีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถมีสิทธิในการตัดสินใจโดยตรงเกี่ยวกับการทำการตลาด รวมถึงการกำหนดงบประมาณในการทำงานของธุรกิจนั้นๆ

ธุรกิจที่จะนำมาสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ควรจะมีการเริ่มต้นใช้งาน Social Media อยู่แล้วในระดับหนึ่ง เช่นมีการใช้งาน Website, Google Account, Facebook Page, Line@ หรือ Instagram สำหรับธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถนำมาต่อยอดได้ทันที

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม

หัวข้อและรูปแบบการจัดอบรม

Course Orientation & Ice breaking กิจกรรมแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน เสริมด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความสัมพันธ์ของผู้ร่วมโครงการด้วยกัน

  • การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 ท่าน ในหัวข้อต่างๆ
  • Exclusive Business Coaching9 ครั้ง
  • Workshop

 

ระยะเวลาอบรม #DNA6bySPU

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่: วันนี้ -  15 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 พฤศจิกายน 2563 (รับรุ่นละ 80 ท่าน)

ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมหลักสูตร: 95,000 บาท (ตลอดการอบรม) ภายใน 25 ธันวาคม 2563

เวลาเรียน: ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 - 18.00 น.

เริ่มเรียน: ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 27 มีนาคม 2564 (เรียน 13 ครั้ง) กิจกรรมนอกสถานที่ 1 ครั้ง

วิธีการสมัคร

  • สมัครไปที่www.DNAbySPU.com
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะเหตุผลในการสมัคร

(พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนจากความตั้งใจในการกรอกใบสมัคร)

*อย่าลืมแนบรูปตอนส่งใบสมัครเข้ามาด้วยนะคะ

สถานที่: สถานที่:อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 ณ ห้องAuditorium 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ แผนที่: https://goo.gl/5VhWfi

ติดต่อทีมงาน: Line ID: @DNAbySPU (มี @ ด้วยนะคะ)  หรือคลิก https://goo.gl/Kn0svU

คุณลภัสรดา โกมุทพงศ (อุ้ม)  โทร: 089-4883655

#Dek64 #SPU #ศรีปทุม #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ #DNAbySPU6