ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการ สกสว.

ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการ สกสว.

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการ สกสวผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึง 25 กันยายน 2563 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ 

https://tsri.or.th/th/page/สรรหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 8200 ต่อ 8228 (คุณสุรีรัตน์และ 084 219 6116 (คุณปกรัฐ) E-mail: sureerat@trf.or.thpokrat@trf.or.th และสามารถยื่นส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น  ได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สกสวชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.00 .