กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ เปิดเวทีเสวนา ระดมนักวิชาการถกบทบาท “เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย”

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมฯ  เปิดเวทีเสวนา ระดมนักวิชาการถกบทบาท “เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย”

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเวทีเสวนา ดึงนักวิชาการหลากสาขาร่วมถกบทบาท “เคมี... ในฐานะพระเอกหรือผู้ร้าย”ของสังคม พร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนให้ตระหนักถึงบทบาทเชิงบวกของสารเคมี ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และการบริหารจัดการเคมีอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

ในงานนี้จะมีวิทยากรและนักวิชาการที่มาร่วมให้ความเห็น อาทิ

  • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ Green Chemistry
  • รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัดประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ
  • ดร.นวลศรี ทยาพัชร ผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานสารตกค้างทางการเกษตร JMPR (FAO/WHO), ผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการประเมินสารเคมีอนุสัญญารอตเตอร์ดัม และอดีตผู้อำนวยการกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร
  • ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
  • ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัยวนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ งานเสวนา “เคมี...พระเอกหรือผู้ร้าย” จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.20 น. ณ ห้องบอลลูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯจำกัดเพียง 100 ที่นั่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่  https://forms.gle/8t7JQY2nGFafuYPw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2345-1161