“สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ” ร่วมกับ “ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ” เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย”

“สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ” ร่วมกับ “ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กฯ”  เชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย”

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจและประชาชนทั่วไปร่วมฟังเสวนาออนไลน์ เนื่องใน “วันผื่นภูมิแพ้ผิวหนังโลก” (World Atopic Dermatitis Day) ในหัวข้อ โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โรคใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามของคนไทย” ในวันพุธที่ 16  กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00น.

งานเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งเป็นโรคใกล้ตัวที่เป็นได้ทุกเพศทุกวัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย,  ผศ.พญ. สุวิรากร ธรรมศักดิ์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และ ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล ประธานชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ได้แก่ รศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา หัวหน้าสาขาวิชาโรคภูมิแพ้ผิวหนังและอิมมูโนวิทยา ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, ผศ.นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย์ อาจารย์สาขาโรคผิวหนัง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาร่วมเสวนา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาได้ระหว่างการเสวนาในครั้งนี้

สามารถลงทะเบียนร่วมงานเสวนาออนไลน์ล่วงหน้าและรับฟังได้ทาง  www.atxmediastreaming.net/WorldAtopicDermatitisDay หรือสแกน QR code