กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

กทปส. เปิดรับสมัครขอทุนวิจัย โครงการประเภทที่ 2

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เชิญชวนผู้สนใจสมัครขอรับทุน ในโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้วงเงิน 73 ล้านบาท จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลในผู้สูงอายุ 2.โครงการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป 3.โครงการทดลองและถ่ายทอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G สำหรับโรงงานอัจฉริยะ 4.โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนและระบุตำแหน่งการเผาในที่โล่ง 5.โครงการนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ 6.โครงการจัดทำระบบสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งวัตถุในอวกาศ 7.โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ 8.โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคม ภูมิสารสนเทศ เพื่อการสาธารณสุขและเตือนภัยในพื้นที่ชายแดน

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบคำขอได้ที่ https://fpma.nbtc.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 1 ตุลาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8111 และ 02-554-8114 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่  www.facebook.com/BTFPNEWS  และ  https://btfp.nbtc.go.th