โครงการ MBA: Executive CEO ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการ MBA: Executive CEO ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA : Executive CEO รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาเป็นพิเศษ

-เสริมวิสัยทัศน์จากคณาจารย์และวิทยากรพิเศษในเรื่องนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อนผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
-การเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal เรียนสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
-เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริหารระดับสูง สามารถบริหารเวลาเรียนออนไลน์ได้ทั้งในเวลาที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
-มุ่งเน้นการเรียนแบบ Interactive สนทนากับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านออนไลน์ 70% 
-เรียนแบบ Real -Time เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างเครือข่ายธุรกิจและการทำงาน 
ผู้บริหารที่สนใจศึกษาสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 09-3291-9423