ประกันสังคม เผยช่องทางเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 งวดปัจจุบัน และย้อนหลังช่วงขยายเวลากระทบโควิด-19

ประกันสังคม เผยช่องทางเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 งวดปัจจุบัน และย้อนหลังช่วงขยายเวลากระทบโควิด-19
นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ในเรื่องของการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จากปกติเดือนละ 432 บาท เหลือเพียงเดือนละ 86 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดการจ่ายเงินสมทบ และขยายเวลาการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ออกเป็น 3 งวด คือ งวดเดือนมีนาคม 2563 กำหนดชำระภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (ซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้ว) งวดเดือนเมษายน 2563 กำหนดชำระภายใน 17 สิงหาคม 2563 และงวดเดือนพฤษภาคม 2563 กำหนดชำระภายใน 15 กันยายน 2563
โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าสู่สภาวะปกติ การลดหย่อนช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบงวดปัจจุบัน คือเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เดือนละ 432 บาท เช่นเดิม ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระ เงินสมทบ ทั้งงวดขยายเวลา และงวดปัจจุบัน ได้ที่ช่องทางเคาน์เตอร์หน่วยบริการรับชำระเงินสมทบ ดังนี้
          - ช่องทางการชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บริการ งวดปัจจุบัน งวดย้อนหลัง 1 งวดเดือน และงวดที่ขยายเวลา ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
          - ช่องทางการชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์บริการ เฉพาะงวดปัจจุบัน และงวดย้อนหลัง 1 งวดเดือน ได้ที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เคาน์เตอร์เซ็นเพย์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส และที่ห้างเทสโก้ โลตัส
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือตรวจสอบสิทธิตามมาตรา 39 เพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก