เอ็นไอเอ ชวนส่งนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเมืองและชุมชนปี 64

เอ็นไอเอ ชวนส่งนวัตกรรมแก้ไขปัญหาเมืองและชุมชนปี 64

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1.การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ การจ้างงาน การดูแลกลุ่มเปราะบาง 2.แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรม อาทิ การศึกษา การท่องเที่ยวชุมชน 3.มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง อาทิ ความเท่าเทียมทางเพศ สิ่งแวดล้อมในเมือง ฯลฯ โดยสตาร์ทอัพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งแนวคิดหรือโครงการนวัตกรรมเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนโครงการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน พร้อมขยายผลแนวคิด เทคโนโลยี โอกาสทางสังคม และธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นๆ

สามารถส่งแนวคิดหรือโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th หรือดูรายละเอียดได้ทาง  https://social.nia.or.th/2020/city64/ ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2563 หรือโทร. 02-017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th และ facebook.com/NIAThailand

#nia #innovation #นวัตกรรมเพื่อสังคม #socialinnovation #แก้ปัญหาเมือง #JCCOTH