กรมทรัพยากรน้ำประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม

กรมทรัพยากรน้ำประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำได้ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุมสายชล กรมทรัพยากรน้ำ โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การทำงานของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและเพื่อเป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตามในระยะเร่งด่วนซึ่งกรมอุตินิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์ติดตามสถานการณ์พายุที่จะพัดเข้าประเทศไทยในช่วงนี้จะเห็นว่ามีพายุหลายลูกพัดผ่านเข้ามาตั้งแต่ ชิลลากู ฮีโก้ส โนอึล หลินฟา นังกา และล่าสุดที่เข้ามาคือ โมลาเบ และกำลังจะเข้าใหม่ก็คือ โคนี จากนั้นอาจจะมีอีกสองลูก เช่น พายุอัสนี (8-9 พ.ย.) และเอตาว (10-11 พ.ย.) เป็นต้น 

จากข้อมูลข้างต้นนี้ทำให้ทุกภาคส่วนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาวะน้ำท่วมน้ำหลาก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน ซึ่งจะต้องมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ของประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำจึงมีการประชุมเตรียมความพร้อมทั้งส่วนกลางและส่วนหน้า โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและแนวทางมาตรการในการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านน้ำท่วม (ภาคใต้) และน้ำแล้ง (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่อไป