ปวิดีโอสั้น ในโครงการ “คลิกไอเดีย พลิกชุมชน”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

จัดงานประกาศผลการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอในโครงการ คลิกไอเดีย พลิกชุมชนภายใต้แนวคิด ชุมชน พัฒนา ยั่งยืนในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ห้อง ออดิเทเรี่ยม ชั้น 5

 

 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ (สำนักงาน กกพ.) โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ                 คลิกไอเดีย พลิกชุมชน ภายใต้แนวคิด ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน ในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที  และโครงการได้ดำเนินการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วจำนวน 13 ทีม เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท และนำไปพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้มอบโล่รางวัล, เหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร คุณคมกฤช ตันตระวานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

รายชื่อผู้มีเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะการประกวด ดังนี้

 

1. คุณอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2. คุณคมกฤช  ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
3. คุณกิตติพงษ์   ภิญโญตระกลู  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. คุณโหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหาร The Standard
5. คุณต้อม อนิรุศน์ อัศวนภานนท์ (ครีเอเตอร์)
6. คุณโชน พีระวัฒน์ อุรพีพัฒนพงศ์ (มาเก็ตเตอร์)

หลักเกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

 1. ความคิดสร้างสรรค์ /เทคนิคการเล่าเรื่อง​​​​​40 คะแนน

2. เน้ือหาโครงการสอดคล้องกับแนวคิด ชุมชน พัฒนา ยั่งยืน30 คะแนน

3. โครงการฯ สามารถทำได้จริง สอดคล้องกับงบประมาณ 20 คะแนน

   200,000 บาท และตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

4. สะท้อนภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 10 คะแนน

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัลและเงิน

สำหรับจัดทำโครงการเพื่อ พัฒนาชุมชน 200,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) : ทุนการศึกษาทีมละ 15,000 บาท
ทีมที่ 6 13 : ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

รางวัล Popular : ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

    ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท มีผลการตัดสิน ดังนี้ 

    ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนน้องๆ เยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 16-25 ปี ร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาชุมชนความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 400,000 บาท มีผลการตัดสิน ดังนี้ 

 

รางวัลชนะเลิศ

ทีม L W the Devoler

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และทุนสำหรับจัดทำโครงการมูลค่า 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่รางวัล      

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม MLT

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท  

พร้อมด้วยโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม YR art law

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

พร้อมด้วยโล่รางวัล

รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล

ทีม DSKRU

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

 

ทีมDSKRU-Good-Idea

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote

ทีม YR art law

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท