รองปลัดแรงงาน เธียรรัตน์ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา เปิดกิจกรรมงาน “โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

รองปลัดแรงงาน เธียรรัตน์ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา เปิดกิจกรรมงาน  “โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่” “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”
         เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ณ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางพจนารถ สุทธิพร ประกันสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ
          นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า กระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการเนื่องจากผู้ประกันตน เป็นแรงงาน และกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการมีสุขภาพดีของคนทำงานในสถานประกอบการ เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ในครั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ ในการค้นหาโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ จะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาล และสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตรายพิการและเสียชีวิดได้ นอกจากนี้นายจ้าง ผู้ประกันตน ยังได้ความรู้จากการปฏิบัติตน ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อีกด้วย
          รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ ตนต้องขอขอบคุณ บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลการุณเวช อยุธยา ดำเนินการจัดให้บริการตรวจสุขภาพ โดยมีผู้ร่วมงานจำนวน 400 คน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีของผู้ประกันตนวัยทำงาน การให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอีกด้วย