ตั๊ก-ร็อค ชวนชมโขนรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์ โชว์ทั่ว4ภาค

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดแสดงโขน ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ภายในงานได้มีศิษย์เก่าอย่าง ตั๊ก นภัสกร มิตรธีรโรจน์ และ ร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา มิสทิฟฟานียูนิเวิร์ส 2020 เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถทางการแสดงแขนงต่าง ได้แสดงความสามารถ โดยกำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือน .. 2563 - .. 2564

เมื่อวันที่ 3 .. กระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดแสดงโขน ชุด พระรามราชสุริยวงศ์ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีศิษย์เก่าอย่าง ตั๊ก นภัสกร มิตรธีรโรจน์ และ ร็อค-ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา มิสทิฟฟานี ยูนิเวิร์ส 2020 เข้าร่วมงานด้วยสำหรับงานที่จัดขึ้นถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชน ในโอกาสสำคัญต่างๆ และการมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสามารถทางการแสดงแขนงต่างๆ ได้แสดงความสามารถโดยกำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 - สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพระรามราชสุริยวงศ์ จำนวน 14 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

สำหรับโขนเป็นการแสดงอันเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทย ประกอบด้วยศิลปะอันเป็นมรดกสำคัญของชาติหลากหลายแขนง โดยเป็นการรวมลักษณะเอกลักษณ์แห่งศิลปะการแสดง 3 อย่างเข้าด้วยกัน คือ

1. ชักนาคดึกดำบรรพ์ ด้านการแต่งกาย แต่งหน้า

2. หนังใหญ่ ด้านของเรื่องที่ใช้แสดง บทพากย์เจรจา ท่าเต้น ท่าเชิด ดนตรี และ

3. กระบี่กระบอง ด้านรูปแบบวิธีการรำใช้อาวุธ ท่าต่อสู้ กระบวนลีลา ท่ารบต่าง

จำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โขนกลางแปลง โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว โขนโรงใน โขนหน้าจอ และโขนฉาก โดยในปี .. 2561 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นบัญชี“Khon, masked dance drama in Thailand” หรือการแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประเภทรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ในพันธกิจหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ และด้านจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ อันเป็นพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ถิ่นไทย เพื่อสนองพระราชดำริให้ศิลปะการแสดงโขนคงอยู่สืบไป และปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ - ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย