ประกันสังคม ยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Compensate)

  นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยการพัฒนาระบบ IT ที่ทันสมัยและยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง โดยปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม ได้มีการพัฒนาและยกระดับช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน (E-Compensate) ซึ่งจะเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและลูกจ้างในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผ่านระบบ Web Application รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับสถานพยาบาลในความตกลง ของกองทุนเงินทดแทน ในการตรวจสอบการส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล ตลอดจนสามารถส่งเอกสารประกอบการรักษาพยาบาลและใบแจ้งหนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา จ่ายเงินทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ โดยที่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคม โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อ SSo E-Service ทั้งนี้ ในส่วนของนายจ้างสามารถสแกนคู่มือการใช้งาน Web Application ผ่านทาง QR Code เพื่อศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
…………………………
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน