ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 64 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 63 ได้แล้ว

ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 64 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 63 ได้แล้ว


นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 เพื่อให้นายจ้างนำไปชำระเงินสมทบประจำปี 2564  ซึ่งกำหนดชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่าย โดยวิธีการชำระเงินสมทบประจำปี 2564 นายจ้างมีช่องทางการชำระเงินสมทบ 2 วิธี คือ 1.ชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ของสำนักงานประกันสังคม เว็บไซต์ www.sso.go.th และระบบ e-Service เลือกชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน นายจ้างสามารถจ่ายได้ทั้งธนาคารกรุงเทพ                 และธนาคารกรุงไทย 2.ชำระผ่านเคาน์เตอร์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด หรือที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยทั้ง 4 แห่ง จะออกใบเสร็จรับเงินให้ทันที


นอกจากนี้ นายจ้างจะต้องรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 ต่อสำนักงานประกันสังคม โดยกรอกข้อมูลจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้กับลูกจ้างทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 และจำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคม  มีช่องทางการรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 ถึง 2 วิธี คือ วิธีที่ 1.รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Wage ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบ e-Service เลือกกองทุนเงินทดแทน และเลือก e-Wage ทั้งนี้ นายจ้างสามารถรายงานค่าจ้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 วิธีที่ 2.ยื่นแบบรายการดังกล่าวผ่านทางสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ นายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด  24 ชั่วโมง)  

…………………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน