การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

การฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานตามกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน 2563  ซึ่งกฎกระทรวงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังกล่าว  ได้เพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษาและการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน เป็นวงสูงสุดไม่เกิน 180,000 บาท

ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จนสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ  จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ  เพื่อให้ลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระด้วยการฟื้นฟูในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการแพทย์  
เพื่อแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องหรือสูญเสียสมรรถภาพให้กลับมาสู่ภาพเดิม  หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ผ่าตัดแก้ไขความพิการ  การพยาบาล  และกายอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ
2. ด้านอาชีพ
เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัว หรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องทางร่างกาย และความถนัด  ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะกลับเข้าทำงานกับนายจ้างเดิม นายจ้างใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระ
3. ด้านจิตใจ
เพื่อปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น  ทำให้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้เกิดความเชื่อมั่น ตลอดจนรับรู้และเข้าใจถึงความสามารถของตนเอง  ด้วยกระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์  การขยายโอกาสทางการศึกษา  ส่งเสริมการจ้างงาน การจัดกิจกรรมด้านกีฬาและประเพณีต่างๆ