คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ

คณะบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562       เรื่อง “การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)” วิทยากรโดย ดร.เดชา โลจน์สิริศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการนับชั่วโมงจากสภาวิชาชีพบัญชีชั่วโมง CPD  ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี 6 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 6211-04-015-00) ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปท่านละ 1,200 บาท (รวม VAT อาหารกลางวันและของว่าง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2878-5071-72 Email : acc_stc@siamtechno.ac.th ลงทะเบียน : https://forms.gle/CdqKgtJUcJ6fyYo6A