#TCAS63 มาแล้ว! วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดตัวทุนเรียนฟรี 7 หลักสูตร เฟ้นหา “วิศวกรรุ่นใหม่” ป้อนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

#TCAS63 มาแล้ว! วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิดตัวทุนเรียนฟรี 7 หลักสูตร    เฟ้นหา “วิศวกรรุ่นใหม่” ป้อนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat School of Engineering : TSE) เดินหน้ามอบ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” TCAS63 จำนวน 31 ทุน ใน 7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ คือ กำลังศึกษาอยู่ หรือจบสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ อาทิ 1. โรงเรียนสามัญประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วมว. สสวท. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ 4. โรงเรียนกำเนิดวิทย์  

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT หรือเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th

                รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่า TSE เดินหน้ามอบ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รอบที่ 1 Portfolio ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) จำนวน 31 ทุน ครอบคลุม 7 หลักสูตร 7 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 5 ทุน สาขาวิศวกรรมเคมี 5 ทุน สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ทุน สาขาวิศวกรรมโยธา 5 ทุน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ทุน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ทุน และ สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ 3 ทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และเฟ้นหาวิศวกรรุ่นใหม่ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรับผิดชอบต่อสังคม ป้อนสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

            โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ จบสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสายวิทยาศาสตร์ อาทิ 1. โรงเรียนสามัญประเภทห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (สสวท.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ (สวทช.) 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ 4. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ทั้งนี้ ทุนดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดยที่ช่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย 18,200 บาทต่อภาคการศึกษา โดยมอบทุนทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาแรก (ชั้นปีที่ 1) ที่เข้าศึกษา และสำหรับภาคการศึกษาถัดๆ ไป ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.tuadmissions.in.th ระหว่างวันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT หรือเว็บไซต์ www.engr.tu.ac.th