เปิดตัวสถาบัน ‘Arcadia Academy’ พื้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับครอบครัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง

เปิดตัวสถาบัน ‘Arcadia Academy’ พื้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับครอบครัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง

การพัฒนามนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้น ต้องอาศัยครอบครัวเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ดังนั้น การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนา และค้นหาตนเองในหนทาง ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสุข สร้างความเข้าใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น จึงเปรียบเสมือนพื้นฐานในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และนำไปสู่การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ

สถาบัน Arcadia Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ และค้นหาตัวตน สำหรับทุกคนในครอบครัว จัดงานเปิดตัวสถาบัน Arcadia Academy ณ ศูนย์การค้า The Market Place สาขา นางลิ้นจี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ได้ทดลองสำรวจทั้งโลกภายในและโลกภายนอกของตนเอง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกภายในครอบครัว ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยคุณจันทรัตน์ เหลียง ผู้ก่อตั้งสถาบัน Arcadia Academy กล่าวว่า สถาบันครอบครัว
เป็นสถาบันที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งทางบุคลิกภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และความศรัทธา ล้วนเริ่มต้นจากบ้าน หรือสถาบันครอบครัวทั้งสิ้น ดังนั้น การสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีความ สุขด้วยกันนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ และทางสถาบัน Arcadia Academy พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว ทางสถาบันจึงไม่ได้มีแต่คอร์สสำหรับเด็ก ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็น พ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ Arcadia Academy เรามีพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว

สถาบัน Arcadia Academy มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านศิลปะ (ART)
โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สำรวจความงามของศิลปะอย่างอิสระตั้งแต่วัยเด็ก และพัฒนาไปสู่การสำรวจทักษะทางศิลปะอื่น ๆ ในช่วงวัยที่โตขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีการนำศิลปะมาใช้ในการบำบัดสำหรับเด็ก ครอบครัว และบุคคลทั่วไปด้วย


ด้านละครและเรื่องเล่า (Drama & Storytelling)
ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการละครและเรื่องเล่าในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการสำรวจ และรับมือกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดความคิด ผ่านการใช้ภาษา สีหน้า ท่าทาง หรือคำพูด อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษา และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางร่างกาย เพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านดนตรี (Music)
หลักสูตรของทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกฝนการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อส่งผ่านไปยังภายในจิตใจของผู้ฟัง ซึ่งการร้อง ฟัง พร้อมเคลื่อนไหวร่างกายไปกับดนตรี เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการให้อิสระในการสร้างเสียงดนตรี โดยปราศจากความคาดหวัง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางที่ทำให้ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด
และค้นพบศักยภาพของตัวเอง

สุดท้ายคือด้านทักษะชีวิต (Life Skills)

คือ การฝึกการปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อที่จะสามารถรับมือและจัดการกับความท้าทายในสังคมได้ ซึ่งทักษะนั้นไม่เพียงสำคัญต่อการดูแลตัวเอง แต่ยังช่วยให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และเสริมสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Arcadia Academy ชั้น 3 มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ (ฝั่ง Starbucks) หรือโทร. 099-003-1168 Line, Facebook,        IG : @arcadia.th และhttp://www.arcadia-academy.com/