รวมเด็ด 7 หลักสูตรภาคพิเศษ อยากเป็นเด็กวิทย์ มธ. ต้องไม่ควรพลาด ! วิชาการอัดแน่น ดีกรีคณะอาจารย์สอนเทียบเท่าภาคปกติ เรียนจบแล้วปัง

รวมเด็ด 7 หลักสูตรภาคพิเศษ อยากเป็นเด็กวิทย์ มธ. ต้องไม่ควรพลาด !  วิชาการอัดแน่น ดีกรีคณะอาจารย์สอนเทียบเท่าภาคปกติ เรียนจบแล้วปัง

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาเปิดพื้นที่กว้างมากขึ้น สำหรับเด็กวิทย์ที่ต้องการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีทางเลือก ตั้งแต่การสอบตรง โควตา การยื่นแอดมิชชั่นกลาง ภาคภาษาอังกฤษ จนมาถึงภาคพิเศษ แต่สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตและก่อเกิดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในวงการแพทย์ โลกแห่งเทคโนโลยี ทาง SCI-TU หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงวงการวิทยาศาสตร์ มุ่งผลิตและบ่มเพาะนักวิทย์สายพันธ์ใหม่ และใช้นวัตกรรมต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ได้เปิดหลักสูตรภาคพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึง 7 หลักสูตรด้วยกัน

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรภาคพิเศษของ SCI-TU มีความทันสมัย บางหลักสูตรมีสอนเฉพาะแค่ภาคพิเศษเท่านั้น เช่น วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน และเพื่อผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่รับกับยุคดิจิทัล ยังได้เปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ใน ด้านการเรียนการสอนมีความเข้มข้น คณะอาจารย์ทุกท่านทุ่มเทการสอนถึงแก่นวิชาการเทียบเท่ากับภาคปกติ โดย SCI-TU นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่เปิดหลักสูตรภาคพิเศษโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเข้าเรียนในช่วงค่ำ หรือเสาร์-อาทิตย์ ปัจจุบันหลักสูตรภาคพิเศษล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในอนาคตแทบทั้งสิ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้

“วิทยาการคอมพิวเตอร์” หลักสูตรของภาคพิเศษ

น้อง ๆ ที่ชื่นชอบการศึกษาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน เพราะเน้นศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรยอดนิยมได้รับความสนใจจากน้อง ๆ จำนวนมาก เพราะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชัน และระบบสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI หรือ Data Science อาชีพที่ต้องการในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีสายงานใหม่เหมาะกับกลุ่ม Gen Z อย่าง UI/UX ที่ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และหลักการตลาด เพื่อออกแบบระบบหรือผลิตสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Youtube Channel ให้ตรงใจผู้ติดตามทั้งหลาย

สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรของภาคพิเศษ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์จริงก่อนออกไปสู่โลกการทำงาน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานที่หลาย ๆ องค์กรต้องการตัวอย่างมาก  โดยสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดรับนักศึกษารอบละ 40 คน ซึ่งน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAX 2.75

 

เรียนสาขาวิชา “สถิติ” รับยุคทองของข้อมูล

เป็นหลักสูตรในโครงการพิเศษที่เน้นเรื่องของความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาจัดการกับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีทางสถิติ น้อง ๆ จะได้ทักษะการคิดและจัดการกับข้อมูลจากในหลาย ๆ วิชาที่ให้ฝึกการคิดคำนวณ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่เป็นยุคทองของข้อมูล ดังนั้นหลักสูตรสถิติ เอกสถิติประยุกต์ ของทาง SCI-TU จึงเป็นหลักสูตรสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในยุคนี้เป็นอย่างมาก จากการถ่ายทอดทั้งความรู้และเน้นความชำนาญ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถและก้าวสู่โลกการทำงานได้จริงใน สำหรับสาขาวิชาสถิติภาคพิเศษ เปิดรับนักศึกษารอบละ 50 คน

“คณิตศาสตร์” ใครอยากเรียนเอกการเงินต้องมา 

สายคณิตศาสตร์และน้อง ๆ ที่สนใจด้านการเงิน ต้องเรียนหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์ภาคพิเศษ ของ SCI-TU เน้นศึกษาตั้งแต่รากฐานไปจนถึงคณิตศาสตร์ขั้นสูง ได้เรียนรู้ทฤษฎีและหลักการอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถวิเคราะห์ วิจัย หรือค้นคว้าทางด้านวิชาการในระดับประเทศและระดับสากล สำหรับน้อง ๆ ที่อยากศึกษาต่อเพื่อเป็นครูหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัย ก็สามารถมาเรียนในสาขานี้ได้เช่นเดียวกัน และในภาคพิเศษนี้ ยังมีความพิเศษ เพราะมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่มีในภาคปกติอย่าง “วิชาเอกคณิตศาสตร์การเงิน” ที่วิเคราะห์ปัญหาด้านการเงินการลงทุนโดยเฉพาะ สำหรับใครอยากเรียนหลักสูตรนี้สามารถยื่นสมัครหลักสูตรคณิตศาสตร์ในภาคพิเศษ โดยเปิดรับนักศึกษารอบละ 40 คน

“คณิตศาสตร์การจัดการ” ศาสตร์แห่งการประยุกต์

เป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านการจัดการ ที่ผสานหลักการทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เข้ากับกระบวนการทางด้านการจัดการ เป็นศาสตร์แห่งการประยุกต์ ด้านการเรียนการสอนเน้นทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำลังขาดแคลนคนรุ่นใหม่ ในการคิดวิเคราะห์ จัดระบบ เชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์แบบการจำลองสถานการณ์ การพยากรณ์ การวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

                น้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้จะได้นำความรู้ไปใช้ในสายงานที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม การจัดการกระบวนการดำเนินงาน ด้านโลจิสติกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง หรือสายการบิน ด้านธุรกิจการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน ด้านธุรกิจบริการ การจัดตารางดำเนินงาน วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวางแผนต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้หลักสูตรคณิตศาสตร์การจัดการภาคพิเศษ ของทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ยังมีทุนเรียนดีและทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมตลอดการศึกษา สำหรับผู้มีผลการเรียนดี  น้อง ๆ ที่จะสมัครเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAX 2.75 โดยจะเปิดรับจำนวนรอบละ 40 คน

“วิทยาการประกันภัย” ความต้องการตลาดสูง

หลักสูตรนี้น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต ประเมินความเสี่ยงในปัจจุบัน และสร้างตัวแบบเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สำหรับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน การจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญต่าง ๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก โดยใช้พื้นฐานของคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร ธุรกิจ การบัญชีการเงินและกฎหมายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้เครื่องมือสำหรับการบริหารและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของสังคมส่วนรวม เกิดสมดุลที่ดีระหว่างการดูแลประโยชน์ทั้งบริษัทและผู้ประกันภัย โดยหลักสูตรวิทยาการประกันภัย ภาคพิเศษ เปิดรับนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 40 คน

หลักสูตรสมัยใหม่ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล”

สำหรับการเปิดหลักสูตรนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการเรียนผ่านเทคนิคและเครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) อันทันสมัย อีกทั้งยังได้เรียนรู้ศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ รวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ เมื่อจบหลักสูตรนี้ไป เป็นได้ทั้งนักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่ในตลาดต้องการทั้งสิ้น น้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมหรือ GPAX 2.75 จำนวนที่รับรอบละ 30 คน

“เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ”

สายรักษ์โลกและผู้ที่ชื่นชอบการเรียนเคมี ชีวภาพ ต้องเรียนเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพหลักสูตรภาคพิเศษของ SCI-TU เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ ประยุกต์กับเคมี และพื้นฐานทางวิศวกรรมเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งได้ความรู้และประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ร่วมฝึกงานกับองค์กรขนาดใหญ่ตลอด 1 ปีการศึกษา เรียกได้ว่าจบไปทำงานได้จริง พร้อมทักษะการทำงาน การแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคตเป็นอย่างมาก โดยสาขาดังกล่าวเปิดรับนักศึกษารอบละจำนวน 20 คน

น้อง ๆ สนใจศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ทาง SCI-TU เปิดรับด้วยกัน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 และรอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2563 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ScienceThammasat และ www.sci.tu.ac.th หรือติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2010  

 

#วิทยามธ #SciTU #ทีมมธ #เด็กวิทย์ #เรียนภาคพิเศษ #เอกการเงิน #JCCOTH