เปิดตัว Global Hub ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจร ณ True Digital Park

เปิดตัว Global Hub ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจร
ตอบโจทย์ทุกความต้องการในแห่งเดียว
26 กรกฎาคม 2019 - True Digital Park กรุงเทพฯ / ส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตอกย้าวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต เปิดตัว Global Hub ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจร (One-Stop Service) ที่ให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือสตาร์ทอัพไทยและต่างชาติให้ตั งตัวและเติบโตทั งในตลาดไทยและตลาดสากลโดยผ่านเครือข่ายของ NIA ณ ทรูดิจิตัล พาร์ค ชั น 6 กรุงเทพมหานคร
มิติใหม่แห่งการเป็นพื นที่มากกว่า Co-Working Space
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กล่าวว่า เรามีพื้นที่ในการทางานให้บริการ เหมือน co-working space แต่เราเป็นมากกว่านั้น เพราะพื้นที่แห่งนี้ จะให้บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกที่สร้างพื้นที่ให้แก่ชุมชนสตาร์ทอัพ ตอบโจทย์การให้บริการตั้งแต่ต้นน้าไปยังปลายน้า ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นให้คาแนะนา คาปรึกษา ความช่วยเหลือระหว่างการทางาน การแนะแนวทางการทาธุรกิจเพื่อออกสู่ตลาดสากล นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งจัดประชุม จัดฝึกอบรมเพื่อทาการตลาด การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อให้มีความเข้าใจกลุ่มตลาดไทยและตลาดอาเซียนมากยิ่งขึ้น
Global Hub แห่งนี้จะให้บริการแก่กลุ่มสตาร์ทอัพไทย และต่างชาติ ที่กาลังก่อร่างสร้างตัวในไทย ผ่านเครือข่ายพันธมิตรของ NIA ทั้งไทยและต่างชาติ ดังนี้
ด้านการให้บริการ (Service)
 บริการให้คาปรึกษาพื้นฐานฟรี เกี่ยวกับระบบนิเวศสตาร์ทอัพ, การสร้างเครือข่าย, การจัดที่พัก, การสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้ชุมชนได้เข้ามาทากิจกรรม ฯลฯ
 บริการให้คาปรึกษาฟรี ด้านบัญชีและการเงิน การจดทะเบียนบริษัท วีซ่า ภาษีและการระดมทุน
 มีระบบการจัดการเพื่อท้าทายด้านความสามารถ (โดยมอบราคาพิเศษ สาหรับการสรรหาพันธมิตรระดับท้องถิ่น)
ด้านพื้นที่ (Space)
 มีบริการ Co-Working Space ให้ใช้ได้ฟรีตลอดระยะเวลา 90 วัน และมีราคาพิเศษสาหรับพันธมิตร
 มีห้องประชุมให้บริการ
 มีพื้นที่จัดงาน
ด้านการวางรากฐาน (Landing , Launching pad)
• Landing pad: ช่วยสตาร์ทอัพจากต่างประเทศให้เข้าถึงตลาดในไทยและอาเซียน
• Launching pad: ช่วยสตาร์ทอัพไทยขยายตัวไปสู่ตลาดสากล
• SMART Visa: เพื่อให้การตั้งถิ่นฐานในไทยง่ายขึ้น
ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ (Events)
• สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคอนเนคชั่น ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ, นักลงทุน และคนเก่งๆ ใน
ระบบนิเวศ
• จัดการแข่งขัน Pitching เพื่อช่วยกลุ่มสตาร์ทอัพ่ในด้านการระดมทุน
• อบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
ผู้ที่สนใจขอรับบริการ Global Hub: ศูนย์ธุรกิจสตาร์ทอัพครบวงจร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 02-017-5555
ต่อ 563, 564
-------------------------------------------------------------------