“ร้อยเอ็ด เมืองธรรม เส้นทางสายบุญ ปิดงานประจำปี “บุญผะเหวด” อย่างยิ่งใหญ่”

“ร้อยเอ็ด เมืองธรรม เส้นทางสายบุญ  ปิดงานประจำปี “บุญผะเหวด” อย่างยิ่งใหญ่”

เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2563  จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”  ครั้งที่ 30/2563 ขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดงานประเพณีประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด  สร้างการรับรู้และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   สร้างแรงศรัทธา เผยแพร่ภาพลักษณ์  การสืบสานประเพณี “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด”  ตอกย้ำความเป็นเมืองอารยธรรมเก่าแก่  “ร้อยเอ็ด เมืองธรรม เส้นทางสายบุญ” ความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการนำของนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจกันสืบสานงานบุญใหญ่เดือนสี่ ที่มีการสืบทอดกันมาแต่ในอดีต                 

 “งานบุญผะเหวด”     ถือเป็นงานประจำปีจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี งานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ และประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์    สร้างการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และ Social Media  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ  สรุปยอดกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนประจำปี 2563  ได้ทั้งสิ้น  603 ต้น  เป็นเงินสด     จำนวน 3,127,232.75 บาท        รายได้หลังนำถวายพระสงฆ์แล้วจะนำไปสงทบกองทุนบุญผะเหวด  เพื่อการบำรุงและสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป