เปิดตัว ​‘ฮันโนะ-เวชพงศ์’ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม แห่งแรกในประเทศไทย มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้านบาท ชูจุดขายดูแลในรูปแบบญี่ปุ่น ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงวัยในตลาดเมืองไทย

เปิดตัว ​‘ฮันโนะ-เวชพงศ์’ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม แห่งแรกในประเทศไทย  มูลค่าโครงการกว่า 150 ล้านบาท ชูจุดขายดูแลในรูปแบบญี่ปุ่น ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านการดูแลผู้สูงวัยในตลาดเมืองไทย

บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน
เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ “ฮันโนะ-เวชพงศ์” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
โครงการมูลค่า 150 ล้านบาท ด้วยตัวอาคาร 6 ชั้น บนพื้นที่กว่า3,000 ตารางเมตร
จากความร่วมมือระหว่าง ครอบครัวซาโต้ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี กับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด
ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี
ตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำตลาดด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย
มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์
เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
กล่าวถึงความสำคัญของการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ ว่า
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ(Aging society) คือมี
ประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นจำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ.
2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ(Aged society) คือจำนวนผู้สูงวัย มากถึง
14% และปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
จึงเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริม ให้ความรู้ความเข้าใจ
และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม
และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์
ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ยาวนาน
การดูแลที่เหมาะสมที่สุด คือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ฯ
ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วย ความเคารพ ให้เกียรติ
และดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว 
พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวัน
(Activities of Daily Living) ด้วยตนเองให้ได้มากที่สุด
หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง
จะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุ
ข ด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น
เสมือนสมัยเมื่อวัยหนุ่มสาว เพื่อเป็นการกระตุ้นสมอง
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ
ด้วยหลักมาตรฐานและการกำกับดูแลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์(Mission) “เพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก”
มิใช่เพียงเพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีความสุขเท่านั้น
ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกครอบค
รัวของท่านผู้สูงอายุด้วย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
‘ครอบครัวซาโต้’ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ที่มีภาวะสมองเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์
รวมไปถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี ร่วมกับ บริษัท เวชพงศ์โอสถ
จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี
โดยได้ก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นรูปแบบอาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3000
ตารางเมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาล
ห้างสรรพสินค้า และทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา มีห้องพักรวม 42 ห้อง
สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ทั้งสิ้น 54 ท่าน ห้องพักจัดเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. Premium room ห้องเตียงเดี่ยวแบบพิเศษ ตำแหน่งห้องใกล้ห้องพยาบาล
พร้อมด้วยเตียงไฟฟ้ารุ่นพิเศษ
2. Private room ห้องเตียงเดี่ยว
3. Twin-Bed room ห้องเตียงคู่
การดูแลตลอด 24 ชั่วโมงโดยพยาบาลวิชาชีพ,
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยนักกายภาพบำบัด และอาหารทุกมื้อ

ได้รับการดูแลโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร
ทั้งนี้ยังนับว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในไทย
ที่มีบ่อน้ำอุ่นออนเซ็นให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
เพราะนอกจากเพื่อสำหรับการผ่อนคลายแล้ว
การแช่ออนเซ็นยังช่วยในการไหลเวียนของเลือด
ช่วยให้เลือดส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่พั
กอาศัย ขนาดทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่ได้ถูกออกเเบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
โดยใช้หลักมาตรฐานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะของประเทศญี่ปุ่นที่เน้นหลักกา
รป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการใช้วัสดุหนาพิเศษ
มีขนาดความหนา 5 มิลลิเมตร
ในการปูพื้นห้องเพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกหากเกิดการหกล้ม
พร้อมเลือกใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการพยาบาล
ด้วยการออกแบบตัวตึกภายใน ทางเดินเสมือนรูปโดนัท
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้รอบโดยไม่เกิดความสับสน หรือความกังวล
ที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท
นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบเรียกพยาบาลประจำห้อง,
ระบบแจ้งเมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง, ระบบกล้อง CCTV
และหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปี 2019
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-
เวชพงศ์ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะรับผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยเต็มจำนวน 54 ท่าน
รวมไปถึงผู้สูงอายุที่มาในรูปแบบ Day Care (แบบไปเช้า – เย็นกลับ)
ที่คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าใช้บริการจำนวน 30 ท่านต่อวัน
ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้โดยประมาณ 10 ล้านบาทในปีเเรก มร.จุนอิชิโร่ ซาโต้
กล่าวปิดท้าย
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ มีบริการ
กิจกรรมสันทนาการกระตุ้นสมอง แบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care)
ช่วยในการฝึกพัฒนา กระตุ้นสมอง และ ส่งเสริมให้ท่านผู้สูงอายุได้เข้าสังคม
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Day Care สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09:00-
17:00 น. ทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ราคา 1,900 บาท*
สามารถสะสมแต้มคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 ครั้ง

เพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 11 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ราคานี้รวมกิจกรรมการแช่ออนเซ็น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ศูนย์ฯกำหนด) หมดเขต
30 กันยายน 2562 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-
026-6218 และwww.hvgc.co.th