วัดมเหยงคณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดมเหยงคณ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยาราชธานีอันเก่าแก่ มีโบราณสถานและวัตถุโบราณอันงดงามและทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก


วัดมเหยงคณ์เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งในสมัยอยุธยามีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสีและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้ระบุไว้ว่าวัดแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1981 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณ ซึ่งมีการประดับด้วยประติมากรรมรูปช้าง โดยรอบฐานได้รับแบบอย่างมาจากพระเจดีย์ช้างล้อมในลังกาทวีป


ส่วนชื่อวัด "มเหยงคณ์" มีการสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามมหิยังคณะในลังกาทวีป และทางด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสร้างบนรากฐานอาคารเดิม ในสมัยอยุธยาตอนต้นได้มีการสันนิษฐานอีกว่าน่าจะเป็นคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พร้อมกับการสร้างเจดีย์รายทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระอุโบสถ

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG : https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com

Admin: Numsomns