วัดกุฎีดาว อยุธยา ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์

วัดกุฎีดาว อยุธยา ตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์

 

วัดกุฎีดาว เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมถนนในซอยวัดกุฎีดาวใกล้กับวัดมเหยงคณ์ซึ่งอยู่ถัดออกไปทางด้านทิศตะวันออกแต่ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติของการสร้าง มีเพียงข้อความที่ระบุในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า วัดกุฎีดาวได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในขณะที่ดํารงพระยศเป็น พระมหาอุปราชได้ทรงปฏิสังขรณ์วัด เมื่อ พ.ศ. 2254 ภายหลังการขุดค้นการขุดแต่ง พบว่าโบราณสถานภายในวัดกุฎีดาวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยปรากฏร่องรอยของการก่อพอกทับที่เจดีย์ ประธาน และมีการสร้างพระอุโบสถซ้อนทับอยู่บนรากฐานเดิมในสมัยอยุธยา ตอนต้น ซึ่งน่าจะเป็นงานก่อสร้างคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พร้อมกับการสร้างวิหารและเจดีย์รายเพิ่มเติมภายในวัด


ทางด้านทิศเหนือนอกเขตกําแพงวัดยังปรากฏตึก 2 ชั้น เรียกว่า “พระตําหนักกํามะเลียน” ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับ ตําหนักมเหยงคณ์และตําหนักวัดเจ้าย่า มีความเชื่อกันว่าอาจเป็นตําหนักที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขณะทรงงานปฏิสังขรณ์ที่วัดนี้
 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation

 


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com


Admin: Numsomns