วัดจักรวรรดิหรือวัดเจ้ามอญ แห่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดจักรวรรดิหรือวัดเจ้ามอญ แห่งอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วัดจักรวรรดิ หรือวัดเจ้ามอญ เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่ใกล้วัดกุฎีดาวซึ่งไม่ทราบประวัติของการก่อสร้างที่แน่ชัด แต่มีการกล่าวถึงวัดเจ้ามอญไว้ว่าได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยก่อนอยุธยาตอนต้น หลังจากที่มีการขุดแต่งพื้นที่วัดจักรวรรดิ์แล้วพบว่าสภาพโบราณสถานภายหลังการขุดแต่งมีเจดีย์ประธาน 1 องค์ โบสถ์ วิหารและเจดีย์รายรวมทั้งหมด 29 องค์ จากการขุดค้นนี้ทําให้ได้ข้อสรุปเรื่องอายุสมัยของวัดจักรวรรดิ์ถึง 3 สมัย ได้แก่


สมัยที่ 1 เป็นสมัยที่สร้างวัดครั้งแรก ซึ่งเจดีย์ประธานที่พบจะมีขนาดเล็กกว่าองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีการขุดพบพื้นฐานของสมัยแรกอยู่ใต้ฐานเจดีย์ประธานและพบฐานเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมซึ่งอาจเป็นเจดีย์ของสมัยแรก


สมัยที่ 2 เป็นสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ซึ่งอาจมีการบูรณะพร้อมกับวัดกุฎีดาวคือ เจดีย์ประธานถูกสร้างขึ้นใหม่และมีขนาดใหญ่กว่าเดิม มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีการสร้างเจดีย์รายเพิ่มเติมทดแทนของเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม การสร้างโบสถ์มีเสาภายในและเสาอิงผนัง คล้ายพระอุโบสถวัดกุฎีดาว แต่ไม่มีมุขหน้า-หลัง และมีวิหารขนาดเล็กอยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์


สมัยที่ 3 เป็นสมัยที่เจดีย์ประธานและอุโบสถได้มีการปรับปรุงเล็กน้อย และปรับพื้นด้านหลังโบสถ์ให้สูงขึ้น ดังนั้นหลังรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระจึงได้มีการสร้างเจดีย์รายเพิ่มเติมขึ้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: mr.museum@livingmuseumthailand.com


Admin: Numsomns