‘แบรนด์ ซันโทรี่’ ร่วมใจจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด สานต่อพันธกิจองค์กร มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน

‘แบรนด์ ซันโทรี่’ ร่วมใจจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด สานต่อพันธกิจองค์กร มุ่งสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายแบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและภูมิภาค นำโดย นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม
ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงานในองค์กร ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยได้รับเกียรติจาก นายกรีฑา บูรประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน และจิตอาสาในชุมชน จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยรักษาภูมิทัศน์ชายหาดให้สวยงามลดภาวะมลพิษต่อสัตว์น้ำและสิ่ง แวดล้อม สานต่อพันธกิจองค์กรของแบรนด์ ซันโทรี่ ‘สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้คนและธรรมชาติ’ (Create
Harmony with People and Nature)

นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้บ่งบอกถึงการดำเนินงานของแบรนด์ ซันโทรี่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต บริษัทจึงได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำ MIZUIKU ที่นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของน้ำโดยทั่วไปแล้ว ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อคืนความสะอาดและสวยงามให้แก่ท้องทะเลไทย ในวันนี้นอกเหนือจากการเก็บขยะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการคัดแยกขยะ การลดใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟมที่ใช้ได้ครั้งเดียว กระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พกพาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันดูแลและรักษาชายหาดให้สะอาด ปราศจากขยะ ช่วยลดการสูญเสียสัตว์ทะเลหายาก แบรนด์ ซันโทรี่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ของแบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย ภาครัฐและจิตอาสาจากจังหวัดชลบุรี” “แบรนด์ ซันโทรี่
ให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปจนถึงกระบวนการกำจัดทิ้งเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร และนำบรรจุภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป เช่น กระเช้าสินค้าแบรนด์ ที่ทำมาจากพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% อีกทั้งตัวฐานและหูกระเช้าได้แปรรูปมาจากพลาสติกที่รีไซเคิลแล้ว
สำหรับขวดแก้วที่ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ผ่านการออกแบบเพื่อลดความหนาของขวดแก้ว และใช้วัสดุน้อยลง ทำให้มีน้ำหนักเบา จึงสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์
และเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติขณะที่ยังคงความแข็งแรงในการปกป้องสินค้าได้อย่างปลอดภัย” นางสาวนันทนากล่าว


นายกรีฑา บูรประทีป เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน กล่าวว่า “รู้สึกปลื้มใจที่องค์กรใหญ่ๆ หันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพราะปัจจุบันเกิดปัญหาที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก การเก็บขยะริมชายหาดบ้านอำเภอในวันนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นขยะประเภท โฟม ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก หลอด ขวดแก้ว เศษอวนและเชือก ซึ่งพลาสติกที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลนั้นจะใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย การที่ภาคเอกชนอย่างแบรนด์ ซันโทรี่พาเพื่อนพนักงานมาจัดกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้นับว่าเป็นตัวอย่างอันดีของการตอบแทนสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน” ทั้งนี้เศษพลาสติกที่อยู่ใต้ท้องทะเลมากมายมหาศาลเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรมในปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ คาดว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาในอนาคตและนำไปเผยแพร่ต่อให้ขยายเป็นวงกว้างเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
แบรนด์ ซันโทรี่ มีเป้าหมายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และการนำกลับมาใช้ใหม่
ตลอดจนการจัดการกับขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะบนชายหาด และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย