กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

          แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง  กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพคู่ขนานไปกับการพัฒนาระบบชลประทาน เช่น การอบรมเชิงปฎิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา และผลิตภัณฑ์จากกล้วย  รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพอื่น  ๆ เช่น การทำพริกแกง การทำน้ำยาอเนกประสงค์จากสมุนไพร การทำไข่เค็ม เป็นต้น