การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

          แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง  กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนและนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ยั่งยืน