ก.พลังงานเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพารา จ.ยโสธร หนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนเกษตรกร

ก.พลังงานเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพารา จ.ยโสธร หนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ลดต้นทุนเกษตรกร

กระทรวงพลังงานส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา จังหวัดยโสธร ช่วยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และควบคุมคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดยโสธร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและสื่อมวลชนเยี่ยมชมกิจกรรมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการโดยวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพารา ตำบลศรีฐาน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรที่กระทรวงพลังงานให้การส่งเสริม สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศปัจจุบันแปรปรวนไม่เป็นไปตามฤดูกาลจึงเป็นอุปสรรคต่อการตากแห้งแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งได้แก่ยางพารา อาจทำให้ยางพาราตากแห้งได้ช้า เกิดเชื้อรา ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต ทำให้ผลผลิตลดลง การส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกร และช่วยลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากจะช่วยลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังช่วยสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง มีการต่อยอด และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านนวัตกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยให้ชาวสวนยางพารากลุ่มเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้

ปัจจุบัน จังหวัดยโสธรมีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อยู่รวม 12 ระบบ/กลุ่ม ดำเนินการโดยกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ครอบคลุมเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ประมาณ 232 รายจาก 81 ครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ระบบอบแห้งฯ อาทิ สมุนไพรพื้นบ้านตากแห้ง เช่น ตะไคร้หอม ขมิ้น ใบเตย หมามุ่ยอินเดีย เป็นต้น รวมถึง ปลาตากแห้ง กล้วยตาก ผลไม้ตากแห้งตามฤดูกาล โดยมีตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้ ทั้งตลาดประจำท้องถิ่น ตลาดประชารัฐ งานแสดงสินค้า OTOP ตลาดออนไลน์ ตลอดจนโรงพยาบาลด้วย