Top Stories
 • Thailand

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ PRvariety.net โดยบริษัท อีโคคอม จำกัด

1.ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบาย

เว็บไซต์ PRvariety.net ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการของ เว็บไซต์ PRvariety.net ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมี การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ ดังนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

หมายถึง การดำเนินการใดๆ ของ เว็บไซต์ PRvariety.net ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ รวมถึง การเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

2.บุคคลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ PRvariety.net

เว็บไซต์ PRvariety.net เป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้ใช้บริการในปัจจุบันทุกคน เว็บไซต์ PRvariety.net จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการประมวลผลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ข้อมูลทะเบียนผู้ใช้บริการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้งานโดยบุคลากรของ เว็บไซต์ PRvariety.net ในส่วนงานต่างๆ เช่น ฝ่ายและส่วนงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในการทำงานของ เว็บไซต์ PRvariety.net

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างสำหรับผู้ใช้บริการ ที่เว็บไซต์ PRvariety.net จัดเก็บ

เว็บไซต์ PRvariety.net ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการ ได้แก่ รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล์ ค่าการตั้งค่าบนระบบ ค่าการตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชี ไอพีแอดแดรส คุกกี้ เป็นต้น

4.เว็บไซต์ PRvariety.net เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เว็บไซต์ PRvariety.net เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรง ผ่านกระบวนการลงทะเบียนใน subscription form ที่เว็บไซต์กรณีสมัครสมาชิกเพื่อลงข่าวประชาสัมพันธ์ และ form แจ้งข่าวเท็จ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางอีเมลล์ต่อไป

5.เว็บไซต์ PRvariety.net ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เว็บไซต์ PRvariety.net ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการทั้งหลายตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบลงข่าวและระบบแจ้งข่าว รวมถึง

 • เพื่อตรวจสอบ/ยืนยันตัวบุคคล
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้บริการ
 • เพื่อแจ้งผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข่าวสาร และจดหมายข่าว
 • เพื่อแจ้งผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 • เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์/บริการ
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์ การดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน และการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการ

เว็บไซต์ PRvariety.net มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผล (ฐานการประมวลผลข้อมูล) ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเท่านั้น แต่อาจเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายเหตุผลประกอบกันก็ได้

เว็บไซต์ PRvariety.net จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ในบางกรณีเว็บไซต์ PRvariety.net อาจพิจารณาว่าสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดหรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ในกรณีที่ เว็บไซต์ PRvariety.net จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เดิม เว็บไซต์ PRvariety.net จะขอความยินยอมใหม่เพื่อการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้น

6.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์ PRvariety.net อาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอก ส่วนราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผลข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาหรือตามกฎหมาย

ในกรณีที่ เว็บไซต์ PRvariety.net ใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปยังหน่วยงานภายนอก เว็บไซต์ PRvariety.net จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นโดยใช้หรือส่งข้อมูลให้น้อยที่สุด และอาจพิจารณาใช้วิธีจัดทำข้อมูลนิรนาม (Anonymisation) การแฝงข้อมูล (Pseudonymisation) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ เว็บไซต์ PRvariety.net จะต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามนโยบายนี้ และ เว็บไซต์ PRvariety.net ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ เว็บไซต์ PRvariety.net กำหนด

7.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ PRvariety.net ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้ เว็บไซต์ PRvariety.net จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของ เว็บไซต์ PRvariety.net และตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

8.ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ PRvariety.net จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ เว็บไซต์ PRvariety.net

9.สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) โดยท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลของท่านและตรวจสอบว่าเว็บไซต์ PRvariety.net ได้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามกฎหมายหรือไม่
 • สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ในกรณีที่เว็บไซต์ PRvariety.net ได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านสามารถ
  • ขอให้ เว็บไซต์ PRvariety.net ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ
  • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ PRvariety.net ส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) โดยท่านสามารถคัดค้านในกรณีที่เว็บไซต์ PRvariety.net ประมวลผลข้อมูลของท่าน
  • ตามภารกิจสาธารณะ (Public Task) หรือตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) ของเว็บไซต์ PRvariety.net
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ เว็บไซต์ PRvariety.net
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) โดยท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค
  • เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเว็บไซต์ PRvariety.net ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป
  • เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing) โดยท่านสามารถขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • เว็บไซต์ PRvariety.net อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน
  • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • เมื่อ เว็บไซต์ PRvariety.net อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบ ตามคำขอใช้สิทธิในการคัดค้านของท่าน
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Rectification) โดยท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันได้ หากท่านพบว่าข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเว็บไซต์ PRvariety.net ไม่สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยตนเอง

ในบางกรณีตามสภาพของการดำเนินการเว็บไซต์ PRvariety.net อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ท่านขอได้ เช่น เว็บไซต์ PRvariety.net มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้ ท่านสามารถถอนความยินยอมนั้นเมื่อใดก็ได้ด้วยการส่งอีเมล์ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ PRvariety.net จะยุติการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด แต่การถอนความยินยอมนั้นจะไม่มีผลเป็นการยกเลิกเพิกถอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

10.การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

เว็บไซต์ PRvariety.net ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และ เว็บไซต์ PRvariety.net อาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ ๆ


บริษัท อีโคคอม จำกัด
ติดต่อ prvariety.contact@gmail.com
โทร.02-1136296