Terms & Conditions & Privacy Policy

ข้อตกลงในการใช้บริการ

1. ข้อตกลง

เว็บไซต์ PRvariety.net (เว็บไซต์) เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท อีโคคอม จำกัด (อีโคคอม) ผู้ที่เข้ามาใช้งาน (ผู้ใช้บริการ) โปรดอ่านข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ ดังนั้น โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

2. นิยามของบริการ

PRvariety.net เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันไป ข้อมูลที่ให้บริการบนเว็บไซต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ PRvariety ผู้ใช้บริการที่ต้องการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อจะต้องอ้างอิงและระบุแหล่งที่มาด้วย 

3. นโยบาย Cookies

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเราในการใช้งาน Cookies คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา 

เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่างบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และระบบของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิ๊กออกจากระบบ

4. ลิงค์ (Link)

ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเว็บไซต์ ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระในเว็บไซต์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซต์ดังกล่าวเอง

5. การสละสิทธิและการยกเว้นความเสียหาย

PRvariety ไม่มีความรับผิดต่อคุณและบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าในเนื้อหาของเว็บเว็บไซต์หรือการกระทำใดก็ตามที่เกิดจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว PRvariety จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษที่เป็นผลซึ่งเกิดจากการใช้เนื้อหาในเว็บไซต์หรือที่ได้จากการที่คุณเข้าถึงข้อมูลอื่นทางอินเตอร์เน็ตผ่านการใช้ลิงค์จากเว็บไซต์เหล่านี้ ถึงแม้ว่า PRvariety จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายนั้นแล้วก็ตาม 

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นไปตามเขตอำนาจของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PRvariety โดย บริษัท อีโคคอม จำกัด มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) ข้อความสั้น และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท
2. บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
3. บริษัทจะเก็บ log file หรือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ไว้เป็นระยะเวลา 90 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
4. บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตามหลักการการรักษาความลับ  เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย เว้นแต่เว้นแต่จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐที่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาล โดยบริษัทจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก และจะแจ้งผู้ใช้บริการในทันที
5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
6. ผู้ใช้บริการสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
7. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น
8. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลและขอใช้สิทธิต่างๆได้ดังนี้
    บริษัท อีโคคอม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    ที่อยู่ 8/145 หมู่บ้านเทรนดี้ ธารา พระราม 2 ซ.อนามัยงามเจริญ 11 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
    อีเมล : prvariety.tv@gmail.com
    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-1136296

UA-34615529-3pub-3548850807660859